REGULAMIN

Obiektu VOLA HOSTEL, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa

 

I. Postanowienia ogólne

 
 1. Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług VOLA Hostelu. Dokonanie rezerwacji lub zameldowanie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hostelowej oraz na stronie Hostelu: www.volahostel.pl.

 

II. Doba hostelowa

 
 1. Miejsca noclegowe (łóżka) w Hostelu wynajmowane są na doby.
 2. Doba hostelowa zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie wymelduje się do godz. 11.00 może zostać obciążony kwotą 10zł za każdą kolejną godzinę spóźnienia lub kosztem kolejnego noclegu.

 

III. Rezerwacja i meldunek

 
 1. Gość w momencie zakwaterowania osobiście wypełnia kartę meldunkową. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązku meldunkowego dokonuje opiekun prawny lub osoba z pisemną zgodą opiekuna prawnego. Przy zameldowaniu Gość okazuje ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Odmowa okazania dowodu tożsamości, lub wypełnienia przez Gościa wskazanych dokumentów, skutkuje prawem Hostelu do odmowy zameldowania Gościa. Goście nie posiadający ważnego dokumentu nie mogą zostać przyjęci do Hostelu.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość Hostelu powinien zgłosić do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin pobytu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji i nie pojawienia się Gościa w zadeklarowanym terminie przyjazdu, Hostel zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku w całości oraz anulowania rezerwacji.
 4. Nie ma możliwości przekazania miejsca noclegowego (łóżka) hostelowego osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który Gość uiścił opłatę.

 

IV. Płatność

 
 1. Ceny obowiązujące w hostelu podane są w walucie polskiej – PLN. Płatności w hostelu dokonywane są w walucie polskiej gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
 2. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonania rezerwacji.
 3. Wpłacona kwota podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy Gość powiadomi Hostel o rezygnacji z rezerwacji co najmniej 48 godzin przed planowanym przybyciem.
 4. W przypadku nie przybycia Gościa w zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji, odmowy zameldowania Gościa z przyczyn podanych w regulaminie, opłat wniesionych za pobyt, oraz wpłaconego zadatku nie zwracamy.
 5. Najpóźniej w momencie zameldowania Gość jest zobowiązany zapłacić całą należną kwotę za pobyt w Hostelu.
 6. Płatności za usługi dodatkowe, nieobjęte rezerwacją, dokonuje się przy ich zamawianiu.
 7. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Gościa, które musi być zgłoszone przy zameldowaniu. Dane do faktury należy podać przy dokonywaniu rezerwacji i zameldowaniu. Faktura wystawiana jest do 7 dni roboczych po dokonaniu płatności za pobyt na podstawie wystawionego paragonu. Po upływie powyższych terminów lub niespełnieniu warunków, Hostel odmówi wystawienia faktury.
 8. W przypadku płatności przelewem, wpłata powinna być zaksięgowana na koncie Hostelu najpóźniej przed zameldowaniem.

 

V. Warunki i zakres usług

 
 1. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. Hostel nie posiada sejfu, nie prowadzi depozytu.
 3. W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się wspólną kuchnię, toaletę, łaźnię, salę telewizyjną, parking monitorowany ale niestrzeżony, dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi, pralki i suszarki .
 4. Usługi dodatkowo płatne: ręcznik, dodatkowa pościel.
 5. Sprzątanie pokoi odbywa się raz na dobę w godzinach 11.00-14.00, części wspólnych w godzinach 8.00-21.00.
 6. Cena noclegu obejmuje komplet pościeli. Wymiana pościeli w trakcie pobytu odbywa się raz na 7 dni, lub częściej za dodatkową opłatą.
 7. Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki, które są niezależne od Hostelu.
 8. Pokoje na terenie Hostelu są koedukacyjne. Hostel zastrzega sobie możliwość dokwaterowania nowego Gościa do zameldowanej już w danym pokoju osoby, jeżeli pokój nie jest wykupiony na wyłączność, a miejsca w danym pokoju pozostają wolne.
 9. Należy korzystać wyłącznie z łóżka i szafki, które zostały przydzielone przez personel w momencie zameldowania. W przypadku zajęcia dodatkowego łóżka Gość zobowiązany jest do zapłaty za nie.
 10. Hostel zastrzega sobie możliwość wejścia do pokoju Gościa w celu posprzątania pozostałych łóżek.
 11. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub kary nałożone zgodnie z Regulaminem.

 

VI. Obowiązki Gościa związane z zakwaterowaniem

 
 1. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza do pokoju, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 2. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do telewizora lub klimatyzacji, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.
 3. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym przez Hostel.
 4. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania lub posiadania środków narkotyzujących, substancji psychotropowych, jakichkolwiek innych zakazanych substancji, spożywania alkoholu, pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu.
 5. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00, pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu.
 6. Na terenie Hostelu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
 7. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenie Hostelu, poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami.
 8. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć pokój na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 9. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 10. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach i innych wspólnych pomieszczeniach pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu.
 11. Hostel nie akceptuje zwierząt na terenie obiektu.
 12. W Hostelu obowiązuje segregacja śmieci.
 13. Gość ma obowiązek zgłosić swoje wymeldowanie, zdać pokój wraz z wypożyczonymi urządzeniami, klucz do pokoju oraz klucz do szafki zdać w recepcji. Jeżeli pokój nie został oddany w umówionym czasie, obsługa Hostelu ma prawo, nawet pod nieobecność Gościa, wejść do pokoju, spakować jego rzeczy na koszt i ryzyko Gościa i przenieść je w inne miejsce celem przechowania. Opłata za spakowanie rzeczy Gościa hostelu wynosi 50zł. Hostel świadczy usługę przechowania bagażu. Koszt przechowania bagażu wynosi 10zł za każdą rozpoczętą dobę. Maksymalny okres przechowania rzeczy pozostawionych w hostelu wynosi 30 dni. Po tym terminie hostel ma prawo oddać przechowywane rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych lub je zutylizować.
 14. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku gdy Gość podczas pobytu rażąco naruszył Regulamin hostelu, albo w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Hostelu.
 15. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
 16. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek Hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste, Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie Hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 17. Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.

 

VII. Zmiana cen

 
 1. Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

 

VIII. Odpowiedzialność

 
 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Hostelu, przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 3. Hostel w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości z przyczyn niezawinionych przez Hostel.
 4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne Gościa wniesione do Hostelu i pozostawione bez opieki.
 5. Każdy Gość Hostelu bierze odpowiedzialność za siebie oraz swoje rzeczy osobiste.
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. W przypadku zaistniałych uszkodzeń, zniszczeń i zabrudzeń wykraczających poza normalne używanie Gość zostanie obciążony kwotą wynikającą z aktualnego cennika zniszczeń lub niniejszego Regulaminu.
 8. Cennik dostępny jest do wglądu w recepcji Hostelu.
 9. Przez cały czas pobytu w Hostelu małoletni muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 
 1. Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Hostel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

 

X. Monitoring

 
 1. Na terenie hostelu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku prowadzony jest monitoring, poprzez rejestrację obrazu za pomocą kamer .
 2. Celem wprowadzenia kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ograniczenie zjawiska kradzieży.
 3. Rejestracja obrazów przez zastosowanie kamer przemysłowych nie będzie naruszała prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych Gości.
 4. Przetwarzanie danych uzyskanych w ten sposób oraz ich odpowiednie zabezpieczenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Obrazy zapisane na nośnikach informacji mogą stanowić dowód w sprawach udokumentowanych w nagraniach. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 7 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

XI. Postanowienia końcowe

 
 1. Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby Hostel.
 2. Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Prawem właściwym do sporów pomiędzy hostelem a Gościem jest prawo polskie.
 4. W przypadku rozbieżności między tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.
 5. Hostel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.

Życzymy udanego pobytu,

Dyrekcja VOLA HOSTEL