regulamin

SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VOLAHOSTEL.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.volahostel.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter usługowy. Za jego pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość dokonania rezerwacji pobytu w hostelu prowadzonym przez Usługodawcę. W Serwisie prezentowane są informacje o możliwości rezerwacji pobytu, rodzajach pokoi i warunkach pobytu w hostelu. Usługodawca umożliwia Użytkownikom również kontakt za pośrednictwem  interaktywnego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Karolinę Borowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Borowska, KB INVESTMENTS wspólnik spółki cywilnej, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa, NIP: 1231470918, REGON: 386419949 oraz Krzysztofa Bogdanowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KB Company, KB INVESTMENTS KRZYSZTOF BOGDANOWICZ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa, NIP: 5213111996, REGON: 146530236 prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą KB INVESTMENTS SPÓŁKA CYWILNA, na podstawie umowy spółki cywilnej, pod adresem ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa, NIP 5272932418, REGON 386526473 (zwanych dalej łącznie: „Usługodawcą”).
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: [email protected];
  2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa
  3. telefonicznie pod numerem: +48 786 86 94 68;
  4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.volahostel.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.volahostel.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać informacje dotyczące hostelu prowadzonego przez Usługodawcę oraz dokonywać Rezerwacji zakwaterowania, jak również kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Hostel – miejsce zakwaterowania prowadzone przez Usługodawców i prezentowane w Serwisie, w którym Użytkownicy mogą dokonywać Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu;

Rezerwacja/Rezerwacja pobytu – dostępna w Serwisie Usługa umożliwiająca Użytkownikom zamówienie  pobytu w Hostelu Usługodawcy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa o świadczenie Usług/Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, składania Zamówień czy korzystania z formularza kontaktowego.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. bezpłatne przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  2. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  3. odpłatna Rezerwacja pobytu za pośrednictwem interaktywnego formularza,
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
  1. przeglądaniu treści ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza,
  3. udostępnieniu formularza umożliwiającego Rezerwację pobytu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Rezerwacji.
 4. Każdy Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 5. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. REZERWACJA POBYTU

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Rezerwację pobytu w Hostelu prezentowanym w Serwisie, w terminach jego dostępności wskazanym w Serwisie – tj. Usługa Rezerwacji pobytu.
 2. Użytkownik, poprzez dokonanie Rezerwacji zawiera Umowę z Usługodawcą na warunkach określonych w niniejszym pkt. V.
 3. Informacje o Hostelu, w tym o możliwości Rezerwacji pobytu w Hostelu prezentowane przez Usługodawcę w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Opłata za Rezerwację pobytu oraz ewentualne usługi dodatkowe wybrane przez Użytkownika zgodnie z ppkt. 5 poniżej, podawana jest w złotych polskich, w wartości brutto i zawiera wszystkie składniki w tym podatek VAT oraz inne opłaty. Opłaty obejmują płatność za całość zarezerwowanego pobytu w Hostelu.
 5. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji wypełnia dostępny w Serwisie formularz umożliwiający sprawdzenie dostępności miejsc noclegowych w Hostelu w wybranym przez siebie terminie. Użytkownik wypełnia pola formularza obejmujące datę zameldowania i wymeldowania oraz naciska przycisk „SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ”. Po naciśnięciu przycisku w Serwisie wyświetlana jest informacja o możliwości Rezerwacji obejmującej ilość wolnych miejsc w Hostelu w terminie wybranym przez Użytkownika. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji, zgodnie z przedstawioną informacją, wybiera ilość miejsc noclegowych, które mają być objęte Rezerwacją oraz może wybrać również dodatkowe odpłatne usługi, takie jak udostępnienie ręczników i zatwierdza swój wybór za pomocą przycisku znajdującego się pod formularzem. Zatwierdzenie wyboru, o którym mowa w poprzednim zdaniu przenosi Użytkownika na stronę Serwisu z formularzem Rezerwacji.
 6. Użytkownik w formularzu Rezerwacji, o którym mowa powyżej wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe. Po wypełnieniu obowiązkowych pól, wybór przycisku „Zarezerwuj i zapłać”, powodującego wysłanie formularza do Usługodawcy, stanowi ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji pobytu zawarta zostaje Umowa między Użytkownikiem a Usługodawcą obejmująca Rezerwację wskazanych przez Użytkownika miejsc noclegowych, w wybranym przez Użytkownika terminie i zgodnie z opłatą wskazaną na stronie Serwisu.
 7. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 8. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 9. Użytkownik dokonuje zapłaty za Rezerwację za pomocą płatności elektronicznej, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej zintegrowanego z Serwisem (realizacja Rezerwacji jest możliwa po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika), gotówką lub kartą płatniczą podczas zakwaterowania w Hostelu.
 10. Informacja o sposobie i terminie płatności za Rezerwację wskazana jest na stronach Serwisu. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 11. Użytkownik ma możliwość anulowania Rezerwacji złożonej za pośrednictwem Serwisu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem doby hotelowej, w której miał rozpocząć się jego pobyt w Hostelu zgodnie z Rezerwacją. Po tym terminie nie jest możliwe anulowanie Rezerwacji. Informacje o godzinach trwania doby hotelowej znajdują się na stronie Serwisu.
 12. W celu anulowania Rezerwacji Użytkownik wysyła wiadomość z prośbą o anulowanie Rezerwacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. W treści wiadomości e-mail Użytkownik podaje informacje o Rezerwacji, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail, na które została dokonana Rezerwacja, a także daty pobytu w Hostelu objęte Rezerwacją.
 13. Anulowanie Rezerwacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o Rezerwację pobytu między Usługodawcą a Użytkownikiem.
 14. W przypadku anulowania Rezerwacji zgodnie z zasadami określonymi w ppkt. 11 i 12 powyżej, gdy Użytkownik dokonał opłaty za Rezerwację, Usługodawca, w terminie 14 dni od anulowania Rezerwacji, zwraca Użytkownikowi tę opłatę za pośrednictwem płatności elektronicznej wykorzystanej przez Użytkownika podczas dokonywania opłaty.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, a także w przypadku Umowy o świadczenie Usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Umowy.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może korzystać z informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź w inny sposób otrzymanych od Usługodawcy lub innych Użytkowników jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 7. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
  4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres KB INVESTMENTS s.c., ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 786 86 94 68.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług
(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować KB INVESTMENTS s.c., ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa, adres poczty elektronicznej: [email protected], nr tel.: +48 786 86 94 68, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług jest wyłączone w przypadku całkowitego wykonania Umowy, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej wykonanie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i został poinformowany o skutku wyrażenia takiej zgody w postaci wyłączenia prawa odstąpienia od umowy.

formularze do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.